CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 – 2020

PHÒNG GD&ĐT VĨNH HƯNG
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĨNH HƯNG
mẫu 1 lập trên bảng excel
BÁO CÁO THỐNG KÊ HỌC LỰC, HẠNH KIỂM CẢ NĂM- NĂM HỌC: 2019 -2020
HẠNH KIỂM CẢ NĂM
TT Khối T/số HS T/số nữ Tốt Nữ Khá Nữ TB Nữ Yếu Nữ
1 6 218 103 216 103 2 0 0 0 0 0
2 7 248 106 235 105 11 1 2 0 0 0
3 8 241 120 233 120 6 0 2 0 0 0
4 9 199 99 186 96 11 3 2 0 0 0
CỘNG 906 428 870 424 30 4 6 0 0 0
TỈ LỆ: A/B=906/906 = 100%
HỌC LỰC CẢ NĂM
TT Khối T/số HS T/số nữ Giỏi Nữ Khá Nữ TB Nữ Yếu Nữ Kém Nữ
1 6 218 103 125 73 70 23 22 7 0 0 0 0
2 7 248 106 105 55 107 44 36 7 0 0 0 0
3 8 241 120 136 82 68 30 37 8 0 0 0 0
4 9 199 99 107 69 65 26 27 4 0 0 0 0
CỘNG 906 428 473 279 310 123 122 26 0 0 0 0
TỈ LỆ: A/B= 906/906 = 100%